หลักสูตร Ad Burapha


ปี 2545 | ปี 2549 | ปี 2554

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง)
สาขาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด พ.ศ. 2554
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ปี พ.ศ.2554
สาขาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด (วิชาแกน 42 หน่วยกิต)
 
วิชาเอกบังคับ (25 หน่วยกิต)
204261 หลักการตลาด 3(3-0-6)
204321 การเขียนบทโฆษณา 2(2-0-4)
204351 การวิจัยการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 3(1-4-4)
204362 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
204363 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
204364 กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์งานโฆษณาและสื่อสารการตลาด 3(3-0-6)
204471 การวางแผนรณรงค์เพื่อการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6)
204472 กลยุทธ์การวางแผนสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6)
204473 การบริหารงานโฆษณาและสื่อสารการตลาด 2(2-0-4)
     
วิชาเอกเลือก (17 หน่วยกิต)
201352 สถิติสำหรับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 2(2-0-4)
202222 การสื่อสารในองค์กร 2(2-0-4)
202425 การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด 2(2-0-4)
203212 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 2(2-0-4)
203362 บุคลิกภาพและมารยาท 2(2-0-4)
204222 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 2(2-0-4)
204223 การคิดเชิงตรรกะ 2(2-0-4)
204324 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโฆษณา 2(2-0-4)
204365 หลักการออกแบบ 2(1-2-3)
204366 การออกแบบและผลิตโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ 2(1-2-3)
204367 การออกแบบและผลิตโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ 2(1-2-3)
204368 การบริหารงานลูกค้าและทักษะการนำเสนองาน 2(2-0-4)
204369 การตลาดเชิงกิจกรรมและการเป็นผู้อุปถัมภ์ 2(2-0-4)
204425 การเขียนบทโฆษณาขั้นสูง 2(2-0-4)
204441 สื่อใหม่เพื่อธุรกิจโฆษณา 2(2-0-4)
204442 การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา 3(2-2-5)
204452 สัมมนาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 3(3-0-6)
204474 การบริหารประสบการณ์ของลูกค้า 2(2-0-4)
204475 การโฆษณานานาชาติ 2(2-0-4)
204476 เรื่องคัดเฉพาะสำหรับการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 3(3-0-6)
204477 การบริหารตราสินค้า 3(3-0-6)
204481 การโฆษณาและสังคม 2(2-0-4)
204491 การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน 2(1-2-3)
204492 การศึกษารายบุคคล 2(2-0-4)
205341 กราฟฟิคและอนิเมชั่นเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(1-4-4)
205363 การผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 3(2-2-5)
205367 การถ่ายภาพนิ่งขั้นสูง 3(2-2-5)
205368 การกำกับภาพ 2(1-2-3)
205371 การตัดต่อลำดับภาพขั้นสูงและการทำเทคนิคพิเศษ 2(1-2-3)
206322 การเขียนบทความ 3(3-0-6)


ปี 2545 | ปี 2549 | ปี 2554