หลักสูตร Ad Burapha


ปี 2545 | ปี 2549 | ปี 2554

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง)
สาขาวิชาการโฆษณา พ.ศ. 2545
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ปี พ.ศ.2545
สาขาวิชาการโฆษณา (วิชาแกน 37 หน่วยกิต)
 
เอกบังคับ (22 หน่วยกิต)
217321 การเขียนบทโฆษณา 2(2-0-4)
217351 การวิจัยการโฆษณา 3(1-4-4)
217361 พฤติกรรมผู้บริโภค 2(2-0-4)
217362 กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา 3(3-0-6)
217463 การวางแผนสื่อโฆษณา 3(3-0-6)
217464 การบริหารงานโฆษณา 3(3-0-6)
217465 การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา 3(3-0-6)
228211 หลักการตลาด 3(3-0-6)
     
เอกเลือก (15 หน่วยกิต)
214391 ความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
215468 การสื่อสารการตลาด 3(3-0-6)
216322 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 2(2-0-4)
216391 บุคลิกภาพและมารยาท 2(2-0-4)
216392 การพูดเพื่อธุรกิจ 2(2-0-4)
216441 เทคนิคและเทคโนโลยีการนำเสนอ 3(2-2-5)
217322 การเขียนบทโฆษณาชั้นสูง 2(2-0-4)
217366 การจัดการการผลิตงานโฆษณา 3(3-0-6)
217368 หลักการออกแบบ 2(1-3-2)
217369 การออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ 2(1-3-2)
217371 การออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 2(1-3-2)
217381 การโฆษณาและสังคม 2(2-0-4)
217423 การวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาโฆษณา 3(3-0-6)
217451 สัมมนาการโฆษณา 3(3-0-6)
217467 การโฆษณาข้ามชาติ 2(2-0-4)
219364 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 3(2-2-5)

 


รายวิชา เอกการโฆษณา (หลักสูตร ปี พ.ศ.2545)

วิชาเอกบังคับ 22 หน่วยกิต

217321 การเขียนบทโฆษณา 2(2-0-4)
Creative Copy Writing

กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ ปรัชญาแห่งสุนทรีย์ การสร้างลักษณะนิสัยที่จะนำไปสู่การเป็นคนสร้างสรรค์ และแนวทางการสร้างงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ

217351 การวิจัยการโฆษณา 3(1-4-4)
Advertising Research

บุรพวิชา : 214351
ทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการ การหาข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างงานโฆษณา การวางแผนโฆษณา ตลอดจนการประเมินผลงานโฆษณา

217361 พฤติกรรมผู้บริโภค 2(2-0-4)
Consumer Behavior

ความต้องการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ กลุ่มสังคมและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีผลกระทบต่อการเลือกสาร ความเข้าใจสารและการยอมรับสารในสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ตลอดจนลักษณะทางประชากรศาสตร์และจิตวิทยาอื่นๆ ที่มีผลต่อกระบวนการรับสาร กรองสาร พิจารณาสารของผู้บริโภค

217362 กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา 3(3-0-6)
Advertising Creative Strategy

วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมผู้บริโภค การ
ศึกษาความเข้าใจของผู้บริโภคที่มีต่อสัญลักษณ์ทางศิลปะเพื่อฝึกปฏิบัติวางแผนกลยุทธ์และออกแบบงานโฆษณาในสื่อต่างๆ

217368 หลักการออกแบบเบื้องต้น 2(1-3-2)
Principle of Design

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื่อสาร

217369 การออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ 2(1-3-2)
Printed Advertising Design and Production

บุรพวิชา: 217 368
ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโฆษณา และการปฏิบัติงานเน้นการสร้างสรรค์และการสื่อสารกับผู้บริโภค เพื่อใช้ในการวางแผนผลิตสื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ

217371 การออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 2(1-3-2)
Radio and Television Advertising Design and Production

บุรพวิชา: 217 368
ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโฆษณา และการปฏิบัติงานเน้นการสร้างสรรค์และการสื่อสารกับผู้บริโภค เพื่อใช้ในการวางแผนผลิตสื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

217463 การวางแผนสื่อโฆษณา 3(3-0-6)
Advertising Media Planning

กระบวนการในการวางแผนและตัดสินใจเลือกซื้อสื่อ การใช้สื่อเพื่อแก้ปัญหาด้านการตลาดและการโฆษณา การวิเคราะห์คุณค่าและทางเลือกในการใช้สื่อ และการวัดประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเพื่อการซื้อสื่อโฆษณา

217465 การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา 3(3-0-6)
Advertising Campaigns

การประยุกต์องค์ประกอบทางการสื่อสารและการตลาดเพื่อการวางแผนและบริหารแผนรณรงค์โฆษณา การฝึกให้วิเคราะห์ปัญหาทางการโฆษณา การประเมินคุณค่าของโอกาสทางการตลาดและการโฆษณาภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน

228211 หลักการตลาด 3(3-0-6)
Principle of Marketing

พื้นฐานต่างๆ ของการตลาด แนวความคิดเกี่ยวกับ สถาบัน หน้าที่สิ่งแวดล้อมและส่วนผสมทางการตลาด ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภค

 

วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต

214391 ความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
Creative Thinking

กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสร้างลักษณะนิสัยเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และแนวทางสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบต่างๆ

215424 การคิดเชิงวิพากษ์ 2(2-0-4)
Critical Thinking

ความหมายของการวิพากษ์ การคิดเชิงวิพากษ์ เหตุผลในการคิดเชิงวิพากษ์ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การวินิจฉัยข้ออ้างและข้อสมมติ และการพัฒนานิสัยนักคิดเชิงวิพากษ์

215468 การสื่อสารการตลาด 3(3-0-6)
Integrated Marketing Communications

แนวคิดทางการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด การตลาดแบบผสมผสาน สิ่งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ลูกค้าสัมพันธ์ และการสื่อสารทางการตลาด

216322 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 2(2-0-4)
Persuasive Communication

ลักษณะและวิธีการของการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ โดยอาศัยองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ

216391 บุคลิกภาพและมารยาท 2(2-0-4)
Personality and Manners

การเสริมสร้างบุคลิกภาพและมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและสากล การใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง การพัฒนาอุปนิสัย ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ การแต่งกาย การวางตัวในสังคม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

216392 การพูดเพื่อธุรกิจ 2(2-0-4)
Speech for Business

หลักมนุษยสัมพันธ์และหลักการพูดที่ใช้ในธุรกิจ วิเคราะห์ผู้ฟังในวงการธุรกิจและการสื่อสารระหว่างบุคคลระดับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ

216441 เทคนิคและเทคโนโลยีการนำเสนอ 3(3-0-6)
Techniques and Technology for Presentation

ทฤษฎีการเรียนรู้และการพูดเพื่อนำเสนอข้อมูลประเภทต่างๆ เน้นฝึกปฏิบัติในการนำเสนอข้อมูล วิธีการผลิต และหลักการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ

217322 การเขียนบทโฆษณาชั้นสูง 2(2-0-4)
Advanced Creative Copy Writing

การสร้างแนวความคิดหลักสำหรับการโฆษณา การสร้างสารโฆษณาต่อเนื่อง
ในลักษณะของการรณรงค์ โดยมีศูนย์รวมที่แนวความคิดหลักที่ต้องการสื่อออกมา การวิเคราะห์ความหมายของภาพและคำที่ใช้

217366 การจัดการการผลิตงานโฆษณา 3(3-0-6)
Management of Advertising Production

กระบวนการและขั้นตอนของการผลิตงานโฆษณาในวิธีต่างๆ ทั้งวิทยุโทรทัศน์
และสื่อสิ่งพิมพ์

217381 การโฆษณาและสังคม 2(2-0-4)
Advertising and Society

ผลกระทบของโฆษณาที่มีต่อบุคคลและสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณของนักโฆษณา การควบคุมโฆษณาโดยรัฐ ความรับผิดชอบของนักโฆษณาที่ควรมีต่อสังคม

217423 การวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาโฆษณา 3(3-0-6)
Case Analysis of Advertising Problem

กรณีปัญหาของโฆษณาในด้านของการสื่อสาร ปัญหาของการจูงใจ
ปัญหาประสิทธิภาพของแผนการรณรงค์โฆษณา ปัญหาการเปลี่ยนแปลงจินตภาพของสินค้าและบริการที่เคยโฆษณา ปัญหาของการโฆษณาสินค้าทั้งสินค้าเก่าและใหม่ และปัญหาของการโฆษณาที่ส่งผลกระทบต่อสังคม

217464 การบริหารงานโฆษณา 3(3-0-6)
Advertising Management

การดำเนินงานต่างๆในบริษัทตัวแทนโฆษณา ในด้านการให้บริการวางแผนโฆษณาแก่ลูกค้า หน้าที่และบทบาทของบริษัทตัวแทนโฆษณาต่อการวางแผนโฆษณา

217451 สัมมนาการโฆษณา 3(3-0-6)
Seminar on Advertising Issues

ปัญหาต่างๆในการโฆษณา ผลกระทบของการโฆษณาที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

217467 การโฆษณาข้ามชาติ 2(2-0-4)
International Advertising

การโฆษณาขององค์กรข้ามชาติที่ผ่านบริษัทตัวแทนโฆษณาข้ามชาติ การวางแผนซื้อสื่อข้ามชาติ กลยุทธ์ในการโฆษณาเพื่อข้ามอุปสรรคซึ่งเป็นความแตกต่างทั้งด้านกฎหมาย สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมฯลฯ

219364 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 3(2-2-5)
Printed Media Production

ลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แนวทางการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ การวางแผนการผลิต การจัดเตรียมเนื้อหา ระบบการพิมพ์ การจัดทำต้นฉบับและการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ภาษาและภาพที่ใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ พระราชบัญญัติการพิมพ์และการสงวนลิขสิทธิ์สื่อสิ่งพิมพ์


ปี 2545 | ปี 2549 | ปี 2554