หลักสูตร Ad Burapha


ปี 2545 | ปี 2549 | ปี 2554

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง)
สาขาวิชาการโฆษณา พ.ศ. 2549
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ปี พ.ศ.2549
สาขาวิชาการโฆษณา (วิชาแกน 42 หน่วยกิต)
 
วิชาเอกบังคับ (21 หน่วยกิต)
204211 หลักการตลาดสำหรับบุคคลทั่วไป 3(3-0-6)
204321 การเขียนบทโฆษณา 2(2-0-4)
204351 การวิจัยการโฆษณา 3(1-4-4)
204361 พฤติกรรมผู้บริโภค 2(2-0-4)
204362 กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา 3(3-0-6)
204463 การวางแผนสื่อโฆษณา 2(2-0-4)
204464 การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา 3(3-0-6)
204465 การบริหารงานโฆษณา 3(3-0-6)
     
วิชาเอกเลือก (21 หน่วยกิต)
201116 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 2(2-0-4)
201117 การคิดเชิงวิพากษ์ 2(2-0-4)
202425 การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด 2(2-0-4)
202461 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
203212 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 2(2-0-4)
203362 บุคลิกภาพและมารยาท 2(2-0-4)
204322 การเขียนบทโฆษณาขั้นสูง 2(2-0-4)
204366 หลักการออกแบบ 2(1-2-3)
204367 การออกแบบและผลิตโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ 2(1-2-3)
204368 การออกแบบและผลิตโฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ 2(1-2-3)
204369 เทคนิคการนำเสนองานสำหรับธุรกิจโฆษณา 2(2-0-4)
204371 การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา 3(2-2-5)
204372 การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 3(2-2-5)
204373 การจัดกิจกรรมการตลาดและผู้อุปถัมภ์ 2(2-0-4)
204381 การโฆษณาและสังคม 2(2-0-4)
204392 การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน 2(1-2-3)
204451 สัมมนาการโฆษณา 3(3-0-6)
204474 การโฆษณานานาชาติ 2(2-0-4)
204475 เรื่องคัดเฉพาะสำหรับการโฆษณา 3(3-0-6)
204491 การศึกษารายบุคคล 2(2-0-4)

รายวิชา เอกการโฆษณา (หลักสูตร ปี พ.ศ.2549)

วิชาเอกบังคับ 21 หน่วยกิต

204211   หลักการตลาดสำหรับบุคคลทั่วไป 3(3-0-6)
Principle of Marketing for Non-Marketers
แนวคิดเกี่ยวกับสถาบัน หน้าที่  สิ่งแวดล้อมทางการตลาด  การบริหาร  การตลาด  การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย  พฤติกรรมของผู้บริโภค  ส่วนประสมการตลาด  และการส่งเสริมการตลาด

204321  การเขียนบทโฆษณา 2(2-0-4)
Advertising Copy Writing 
ความหมาย  กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์   กลยุทธ์การสร้างสรรค์ข้อความในงานโฆษณา  องค์ประกอบและประเภทของบทโฆษณา  ภาษาโฆษณา  หลักการเขียนบทโฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ  และฝึกปฏิบัติ

204351   การวิจัยการโฆษณา 3(1-4-4)
Advertising Research
บุรพวิชา :  201351
ทฤษฎี เทคนิคการได้มาซึ่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ  การประเมิน และการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนในงานโฆษณา  การสร้างงานโฆษณา  ตลอดจนการประเมินผลงานโฆษณา

204361   พฤติกรรมผู้บริโภค 2(2-0-4)
Consumer Behavior
ความหมาย  ความสำคัญ  การดำเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับข่าวสาร  กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการซื้อของผู้บริโภค   ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค  ลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยอื่นๆ   รวมทั้งกฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค

204362   กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา 3(3-0-6)
Advertising Creative Strategy
วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด  ผลิตภัณฑ์  และพฤติกรรมผู้บริโภค  และฝึกปฏิบัติวางแผนกลยุทธ์และออกแบบงานโฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ

204463   การวางแผนสื่อโฆษณา 2(2-0-4)
Advertising Media Planning
ความหมาย ประเภทของสื่อโฆษณา  กระบวนการวางแผนเลือกซื้อสื่อเพื่อแก้ปัญหาด้านการตลาดและการโฆษณา   การวิเคราะห์คุณค่าและทางเลือกในการใช้สื่อ และการวัดประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเพื่อการซื้อสื่อโฆษณา

204464   การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา 3(3-0-6)
Advertising Campaign Planning
ความรู้  กระบวนการ  องค์ประกอบการวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา   ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาทางการโฆษณาและสถานการณ์ทางการตลาดภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่าง   การกำหนดวัตถุประสงค์การตลาดและการโฆษณา  การกำหนดกลยุทธ์และกลวิธีในการโฆษณา  การประเมินผลการดำเนินงาน

204465   การบริหารงานโฆษณา 3(3-0-6)
Advertising Management
กรณีศึกษา ปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารงานโฆษณาเริ่มตั้งแต่การวางแผนการหาโฆษณา  การจัดสรรกำลังคน  การวางแผนในการรณรงค์โฆษณา  การวางแผนการใช้สื่อโฆษณา  การติดต่อกับตัวแทนโฆษณา  การวิจัยโฆษณา  และการจัดโปรแกรมส่งเสริมการตลาด 


วิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต   

201116   การคิดเชิงสร้างสรรค์ 2(2-0-4)
Creative Thinking
ความหมาย  คุณลักษณะของความคิดสร้างสรรค์  วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านการฝึกปฏิบัติ  และสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบต่างๆ 

201117   การคิดเชิงวิพากษ์ 2(2-0-4)
Critical Thinking
ความหมายของการวิพากษ์  การคิดเชิงวิพากษ์  เหตุผลในการคิดเชิงวิพากษ์  การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์  การวินิจฉัยข้ออ้างและข้อสมมติ  และการพัฒนานิสัยนักคิดเชิงวิพากษ์

202425    การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด 2(2-0-4)
Marketing Public Relations      
แนวคิด และกระบวนการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด วางแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนการประเมินผลโครงการที่มีผลต่อการส่งเสริมการซื้อและความพอใจของผู้บริโภค ผ่านสื่อต่างๆ

202461   การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication
แนวคิดทางการตลาดแบบบูรณาการ การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด การสื่อสารตราสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค  การเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาด การวางแผนการตลาดแบบบูรณาการและการประเมินผล

203212   การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 2(2-0-4)
Persuasive Communication
ลักษณะและวิธีการของการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ โดยอาศัยองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ

203362   บุคลิกภาพและมารยาท 2(2-0-4)
Personality and Manners
การเสริมสร้างบุคลิกภาพและมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและสากล  การใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง การพัฒนาอุปนิสัย ทัศนคติ  มนุษยสัมพันธ์ การแต่งกาย การวางตัวในสังคม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

204322   การเขียนบทโฆษณาขั้นสูง 2(2-0-4)
Advanced Copy Writing
เทคนิคในการคิดข้อความในงานโฆษณาในในสื่อประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  สิ่งพิมพ์โฆษณา  ป้ายโฆษณา  ภาพยนตร์  วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ  ตลอดจนฝึกปฏิบัติ

204366 หลักการออกแบบ 2(1-2-3)
Principle of Design
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ  และฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื่อสาร 

204367 การออกแบบและผลิตโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ 2(1-2-3)
Printed Advertising Design and Production
ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโฆษณา และการปฎิบัติงานเน้นการสร้างสรรค์และการสื่อสารกับผู้บริโภค  เพื่อใช้ในการวางแผนผลิตสื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ

204368   การออกแบบและผลิตโฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ 2(1-2-3)
Television Advertising Design and Production
ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโฆษณา และการปฎิบัติงานเน้นการสร้างสรรค์และการสื่อสารกับผู้บริโภค  เพื่อใช้ในการวางแผนผลิตสื่อโฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์    


204369   เทคนิคการนำเสนองานสำหรับธุรกิจโฆษณา 2(2-0-4)
Presentation Techniques for Advertising Business
การวิเคราะห์ผู้รับสาร  การออกแบบสาร  รูปแบบและเทคนิคการนำเสนอสารประเภทต่างๆ ในงานโฆษณา  ฝึกการผลิตและการใช้โสตทัศนูปกรณ์  พร้อมฝึกปฏิบัติการนำเสนองาน

204371   การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา 3(2-2-5)
Photography for Advertising               
แนวคิด  ทฤษฏี  เทคนิค การจัดองค์ประกอบ  เนื้อหา  มุมมองของภาพ  แสง สี  ในการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา  และฝึกปฏิบัติ   

204372    การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 3(2-2-5)
On-line marketing
แนวคิด  องค์ประกอบเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่อออนไลน์   ตลอดจนฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ผู้รับสาร การออกแบบสารในรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์   การซื้อขายสินค้า และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์    ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับในสื่ออินเทอร์เน็ต และฝึกปฏิบัติ 

204373   การจัดกิจกรรมการตลาด และผู้อุปถัมภ์  2(2-0-4)
Event Marketing and Sponsorship            
ความหมาย  แนวคิด  ประเภท  องค์ประกอบ และกระบวนการของการจัดกิจกรรมการตลาด และการเป็นผู้อุปถัมภ์กิจกรรมการตลาด  ตลอดจนฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมการตลาดโดยเริ่มตั้งแต่การทำวิจัย  การกำหนดรูปแบบของงาน  การวางแผน  การประสานงาน  และการประเมินผล 

204381   การโฆษณาและสังคม 2(2-0-4)
Advertising and Society
ผลกระทบของโฆษณาที่มีต่อบุคคลและสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณของนักโฆษณา การควบคุมโฆษณาโดยรัฐ ความรับผิดชอบของนักโฆษณาที่ควรมีต่อสังคม 

204392   การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน 2(1-2-3)
Portfolio
แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ  การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  การฝึกผลิตผลงานด้านโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจของแต่ละบุคคล  และการปรับปรุงชิ้นงาน

204451   สัมมนาการโฆษณา 3(3-0-6)
Seminar in Advertising 
อภิปรายปัญหา ประเด็นเกี่ยวกับการโฆษณาในสังคมปัจจุบัน    โดยใช้กรณีศึกษา

204474   การโฆษณานานาชาติ 2(2-0-4)
International Advertising
การโฆษณาขององค์กรข้ามชาติที่ผ่านบริษัทตัวแทนโฆษณาข้ามชาติ การวางแผนซื้อสื่อข้ามชาติ กลยุทธ์ในการโฆษณาเพื่อข้ามอุปสรรคซึ่งเป็นความแตกต่างทั้งด้านกฎหมาย  สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมฯลฯ

204475   เรื่องคัดเฉพาะสำหรับการโฆษณา 3(3-0-6)
Selected Topics for Advertising            
ขึ้นอยู่กับหัวข้อเรื่องที่ได้คัดเลือกมาสำหรับแต่ละภาคการศึกษา

204491   การศึกษารายบุคคล 2(2-0-4)   
Individual Study                  
เป็นการศึกษาตามความต้องการของผู้เรียนภายใต้การพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา 


ปี 2545 | ปี 2549 | ปี 2554