ผู้เขียน หัวข้อ: Thesis/IS Defense รุ่นที่ 5  (อ่าน 730 ครั้ง)

yathida

  • Moderator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 11
    • อีเมล์
Thesis/IS Defense รุ่นที่ 5
« เมื่อ: 08/06/15, 13:44 »
1. นายเฉลิมเกียรติ อากาศสุภา
งานวิจัย เรื่อง กลยุทธ์รูปแบบการน่าเสนอสารของผลิตภณั ฑ์ที่มีความเกี่ยวพันสูงและต่่าผ่านสื่อ
เฟซบุ๊กแฟนเพจ
ประเภท : Thesis
สอบเค้าโครง : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557
สอบปากเปล่า : วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

2. นางสาวนภัสชญา ประวัติดี
งานวิจัย เรื่อง การวางแผนสื่อของบริษัทตัวแทนวางแผนและซื้อสื่อในยุคดิจิทล
ประเภท : Thesis
สอบเค้าโครง : 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
สอบปากเปล่า :  วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

3. นางสาวมาริสา ดีใจ
การมีส่วนร่วมของชุมชนกับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้่าภาคตะวันออก จ่ากดั (มหาชน) จังหวัดระยอง
ประเภท : Thesis
สอบเค้าโครง : 1 กันยายน พ.ศ. 2557
สอบปากเปล่า :  วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

4. นางสาวจุฑารัตน์ ใจดี
งานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้การรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมการซื้อผลิตภณั ฑ์
เพื่อผิวขาวประเภททาผิวของผู้บริโภคเพศหญิง
ประเภท : Thesis
สอบเค้าโครง : 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
สอบปากเปล่า : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

5. นางสาวสิรินทิพย์ สุขกล่ำ
งานวิจัย เรื่อง การสร้างตราสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นไทย กรณีศึกษา ตราสินค้า Patinya
ประเภท : Thesis
สอบเค้าโครง : 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
สอบปากเปล่า :  วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

6. นายธิติพงศ์ พงษ์กุล
งานวิจัย เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่าง การระลึกได้ในตรา ทศันคติและความตั้งใจใช้บริการของ
ตราผลิตภณั ฑ์ผ่านแทรกเวอร์ไทซิ่ง
ประเภท : Thesis
สอบเค้าโครง : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สอบปากเปล่า :  วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

7. นางสาวรุ่งทิวา มุสิทธิ์มณี
งานวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของผู้บริโภคชาวไทยเกี่ยวกบัการใช้บริการสถานออกก่าลังกาย
ประเภท : Independent Study
สอบปากเปล่า :  วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

8. นายพีระศักดิ์ ศรีสมร
งานวิจัยเรื่อ กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าของบริษัท ทิฟฟานีโชว์ พัทยา
ประเภท : Thesis
สอบเค้าโครง : 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สอบปากเปล่า :  ยังไม่ได้สอบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08/06/15, 15:46 โดย yathida »