สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด

เว็บเพื่อนบ้าน

ภาควิชานิเทศศาสตร์Link ที่น่าสนใจ


Creative related
www.adintrend.com
www.kosanathai.com
www.vasuta.com
www.admanawards.com
www.adfestawards.org
www.adforum.com
www.canneslions.com
www.adsoftheworld.com
www.ihaveanidea.org
www.ad-dict.com
www.adhemas.com
   
Association
www.adassothai.com
www.marketingthai.or.th
   
Agency information for internship
www.thaiadvertising.com
   
Newspapers and Business Magazines
www.thaidac.com
www.positioningmag.com
www.brandage.com
www.marketeermag.com
www.gotomanager.com
www.coconews.in.th
   
Journals related to Mass Communication and Advertising Research
www.jar.warc.com
The Journal of Advertising Research
www.ja.memphis.edu
The Journal Of Advertising
www.aejmc.org/JMCEfolder05/JMCE
Journalism & Mass Communication Educator
www.aejmc.org/_scholarship/_publications/_journals/_jmcq/jmcq_research
Journalism and Mass Communication Quarterly
www.aejmc.org/abstracts
Research Abstract of Journalism and Mass Communication of AEJMC
www.commarts.chula.ac.th/book
วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   

The useful databases about marketing, advertising and other communication campaigns in the world.

www.warc.com
The useful database about marketing, advertising and other communication campaigns.
www.admapmagazine.com
The AdMap magazine online providing cutting edge practice, important issues and new thinking worldwide about advertising and marketing communication.
www.adage.com
AdvertisingAge: A collection of news and analysis regarding goings-on in the world of advertising.
 
Advertising course available in Thailand

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา
http://www.commarts.chula.ac.th/degree/bachelor1.php

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการโฆษณา
http://jc.tu.ac.th/curriculum/ba/classdes.htm#adv
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา
http://commarts.buu.ac.th/course.php
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
http://www.ru.ac.th/student/student.html#2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
http://www.stou.ac.th/Schools/Sca/courses
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา
http://www.utcc.ac.th/schoolofcommunicationarts/about/content.html
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา
http://www.rsu.ac.th/comarts/kosana.html
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสร้างสรรค์งานโฆษณา และ สาขาการโฆษณาเชิงกลยุทธ์
http://www.bu.ac.th/th/academic/undergrad/contens/comart.php
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา
http://202.44.68.10/admission/bachelor/bangkhen/comarts/departments.jsf
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
http://www.eau.ac.th/2005/index.php
มหาวิทยาลัยโยนก
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
http://www.yonok.ac.th/commarts/yonokweb.htm
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)
http://www.bsru.ac.th/~manage/course.php
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา
http://www.kbu.ac.th/faculty/commu.php
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา
http://www.dpu.ac.th/commarts/about/ads_program.html
วิทยาลัยทองสุข
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา
http://www.thongsook.ac.th/Arts.htm
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา
http://www.stjohn.ac.th/department/university2007/ca/plan.asp
มหาวิทยาลัยสยาม
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา
http://www.siam.edu/n_adver.php
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา
http://www.intranet.au.edu/portal2003/programOfStudy/com_art/menu_comart.html
Webster University Thailand
Media and Communications - Advertising and Marketing Communications
http://www.webster.ac.th/academics/media/ba_ad_mrkt_comm.htm
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สองภาษา)
http://www.christian.ac.th/academic.htm
มหาวิทยาลัยเกริก
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
http://www.krirk.ac.th/faculty/Communication_arts/01course/ad&pr/adpr01.html
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
http://www.vu.ac.th/curriculum.php