ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 1 รหัส 45 Back


 
  ภาคปกติ
 1. 45022377 นางสาวชลธิรา บุตรโลหะกร
 2. 45022517 นางสาววุฒิพร ทองแย้ม
 3. 45022528 นางสาวศรัณยา โชคทวีสิน
 4. 45022584 นางสาวสุวดี บุญกังวาน
 5. 45022595 นางสาวเสาวนีย์ รินทร์ราศรี
 6. 45022665 นายจักรี หัตถ์ธนศิริ
 7. 45022676 นางสาวณฏัฐา จันทรภัทร
 8. 45022791 นางสาวพัชรินทร์ แย้มประดิษฐ์
 9. 45022850 นางสาววราภรณ์ วงศ์ธานี
 10. 45022942 นางสาวอัจจพร มั่นคง
 11. 45026766 นางสาวกนิษฐา ไวยวรรณ
 12. 45026774 นางสาวกรรณิกา คุ้มครอง
 13. 45026782 นางสาวกฤติกา วัฒนสิทธิ์
 14. 45026837 นายเฉลิมพล จิตตเกษม
 15. 45026855 นางสาวเต็มสิริ ถ้วยทอง
 16. 45026897 นางสาวทุติยา ชุมสุข
 17. 45926910 นางสาวนนทพรรณ อันประเสริฐ
 18. 45026928 นางสาวนพวรรณ อ่องนุช
 19. 45026052 นางสาวปรางอัญญา กาญจนศรี
 20. 45026960 นายศรีลันตา วงษ์วรรณกุล
 21. 45026978 นางสาวเปรมกมล นิยม
 22. 45027005 นางสาวพัชรบูลย์ สาธุธรรม
 23. 45027055 นายไพรัชนันท์ สืบสนธิ์
 24. 45027063 นายรณฤทธิ์ ไชโยแสง
 25. 45027087 นางสาวรัดเกล้า นุ้ยแม้น
 26. 45027097 นางสาวลักษมี แสนเลิศ
 27. 45027102 นายวงศ์สวัสดิ์ ไม้กลาง
 28. 45027128 นางสาววรัทพร ศรีจันทร์
 29. 45027178 นายวิสูตร รวีรุ่งจรัส
 30. 45027194 นางสาวศศิกานต์ ฉัตรวิจิตร
 31. 45027207 นางสาวศิรินภา ยังมี
 32. 45027225 นายสิทธิโชค สมเกียรติเจริญ
 33. 45027233 นายสิทธิศักดิ์ ศิรินรกุล
 34. 45027257 นางสาวสุธาสินี ปิดกันภัย
 35. 45027306 นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมชมนาค
 36. 45027322 นางสาวอรวดี เอิบเอื้อเชิดชูสกุล
 37. 45027356 นายอรุณพงษ์ ทิพย์คงคา
ภาคพิเศษ
 1. 45523964 นางสาวกนกวรรณ กาญจนาภิวัฒน์
 2. 45523975 นางสาวกนกวรรณ สินรัตน์
 3. 45523997 นางสาวกรกมล เธียรวิวัฒน์นุกูล
 4. 45524017 นายกฤษดา ประวีณานุสรณ์
 5. 45524084 นางสาวขวัญตา แซ่เงี้ยม
 6. 45524109 นายคมสัน ศิลาแสงรุ้ง
 7. 45524121 นางสาวจรีพร ดาราพิสุทธิ์
 8. 45524187 นางสาวจุฑารัตน์ จงสุข
 9. 45524202 นางสาวฉัตรสุชา โสเจยยะ
 10. 45524213 นางสาวชนาภา อ่อนแย้ม
 11. 45524246 นางสาวชัชชนิตย์ ศรีวิสุทธิ์
 12. 45524280 นายไชโย พิพัฒน์ศรี
 13. 45524291 นายณรงค์กร เสนาไชย
 14. 45524327 นางสาวต้องตา สะอาดไพร
 15. 45524361 นายทิพากร พนมรัตน์
 16. 45524420 นางสาวนฤวรรณ ทาระนัด
 17. 45524486 นางสาวปาริชาติ ทองบัณฑิต
 18. 45524501 นางสาวปิยาณี ชัยวัฒนธีรากร
 19. 45524523 นายพงษ์พันธ์ แก้วมณี
 20. 45524567 นางสาวพรอุมา เกษมสำราญกุล
 21. 45524578 นางสาวพราวนภา บุญจนพงษ์
 22. 45524626 นางสาวพิมพ์รัตน์ เหลืองอ่อน
 23. 45524660 นางสาวเพิร์ล สถาวราวงศ์
 24. 45524729 นายวรกร ธัมมจิรังศรี
 25. 45524730 นางสาววรรณวิภา เสริมสายประสิทธิ์
 26. 45524800 นางสาววันทนีย์ เศวตะพุกกะ
 27. 45524811 นางสาววาริณี เพ็งสวัสดิ์
 28. 45524855 นายวุฒิชัย ตรีเนตร
 29. 45524877 นายศรันย์ ศุภรัตน์ภิญโญ
 30. 45524899 นายศุภฤกษ์ สุขโพธิ์
 31. 45524914 นายสรพล ศรีกล่ำ
 32. 45524958 นายสันติภพ เหลืองอ่อน
 33. 45525001 นางสาวสุกัญญา โตประพันธ์
 34. 45525023 นายสุวัจน์ชัย อิ่มไพร
 35. 45525056 นางสาวอัญมณี ถิรารักษ์
 36. 45525078 นายอภัยพงศ์ เพิ่มพูล
 37. 45525115 นางสาวอานีพร ทองเต็ม
 38. 45525126 นางสาวอุมาพร โบราณ
 39. 45525137 นางสาวอุมาวรรณ จุลมนต์
 40. 45525148 นายเอกภพ สุกใส