ทำเนียบรุ่นกระท้อน หนูดี (รุ่นที่ 4) รหัส 48 Back


 
  ภาคปกติ
 1. 48024053 นางสาวกรรภิรมย์ กรรณิกา
 2. 48024121 นางสาวฐิตินันท์ มีศรี
 3. 48024183 นางสาวดิษยา แสงเรือง
 4. 48024244 นางสาวธารวี แซ่ตั๊ง
 5. 48024251 นางสาวธิดารัตน์ ศรีบงกช
 6. 48024350 นางสาวประภาวดี โพธิไพรศิริ
 7. 48024435 นางสาวพอใจ พยุงวงษ์
 8. 48024596 นางสาววรีญา คลังแสง
 9. 48024732 นางสาวอติกานต์ วงศ์วิริยะ
 10. 48024817 นางสาวอิสรีย์ เนตยวิจิตร
 11. 48024824 นางสาวเอกลักษณ์ นิลละออ
 12. 48028808 นางสาวจันทรกานต์ สุวัฑฒนา
 13. 48028822 นางสาวชาริณีย์ ตู้ทอง
 14. 48028839 นายณัฐกร เสงี่ยมวงค์
 15. 48028853 นางสาวทัศนา คงเจริญ
 16. 48028877 นางสาวทิพวรรณ สิงหวิบูลย์
 17. 48028907 นางสาวน้ำฝน รสิกวรรณ
 18. 48028914 นางสาวนิชนันท์ กันภัย
 19. 48028990 นางสาวพิมพ์ใจ วิชาเงิน
 20. 48029003 นายวงศกร เกียรติประเสริฐ
 21. 48029010 นางสาววิชดา อุดมญาติเสมอ
 22. 48029041 นางสาวศศิกาญจน์ จิรฐาชัยภัทร
 23. 48029058 นางสาวสิรินันท์ คำรังษี
 24. 48029065 นางสาวสิริวรรณ วงศ์ยะเกษม
 25. 48029089 นางสาวสุพิชฌาย์ สูงตรง
 26. 48029096 นายอรรถพล คันธชุมภู
 27. 48120236 นายอำพล คำปลิว
 28. 48120847 นางสาวกรแก้ว ทับเที่ยง
 29. 48120878 นายกิตติพงศ์ สายทิพย์วดี
 30. 48120946 นางสาวธนัชพร ขุนทอง
 31. 48120960 นางสาวนิรมล แฝงสีคำ
 32. 48121004 นางสาวพรพรรณ จันทิมา
 33. 48121035 นางสาวภริตา พันธ์สุวรรณ
 34. 48121066 นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุจันทร์
 35. 48121073 นายวงศ์สว่าง เตียงโรจน์รัตน์
 36. 48121158 นายเอกราช พรหมมีชัย
 37. 48121250 นางสาวศิริพร แซ่ชื้อ
 38. 48121270 นางสาวมธุรส ผสมทรัพย์
 39. 48121294 นายโสรัชน์ โรตมนันทกฤต
 40. 48121319 นางสาวจารุวรรณ กันเจริญ
 41. 48121329 นางสาวสุภาณี เรืองฤทธิ์
ภาคพิเศษ
 1. 48527158 นายเกษมสุข ประยงค์รัตน์
 2. 48527189 นางสาวชลลดา ไชยเผือก
 3. 48527240 นางสาวธัญญภรณ์ สุวรรณโภชน์
 4. 48527301 นายประทีป แซ่ก๊วน
 5. 48527394 นางสาวมณีรัตน์ แคนตะ
 6. 48527431 นางสาวรัตติยา สุวรรณ์
 7. 48527523 นางสาวศิวพร ถุงเป้า
 8. 48527554 นายสราวุธ สิทธิสม
 9. 48527592 นางสาวสุภการณ์ ดวงธรรม
 10. 48620545 นายปพนพัชร์ จิระบุษยะทัศน์
 11. 48620620 นายจิตติวัฒน์ ตึ่งแตง
 12. 48620682 นายณัฐวุฒิ เพ่งประกฤติ
 13. 48620699 นายธนวุฒิ รัตนวิบูลย์
 14. 48620712 นายธีรวัฒน์ เจริญสุข
 15. 48620729 นางสาวนริศรา ไชยเสน
 16. 48620859 นายภาณุพงศ์ สวนทวี
 17. 48620941 นางสาวหงส์ฟ้า โคมร้าย
 18. 48620972 นางสาวอัจฉราภรณ์ ปานชาติ
 19. 48621887 นางสาวสุภาพร เชี่ยวชาญปฏิบัติ
 20. 48624147 นายดิฐพล อภิวณิชย์กุล
 21. 48624208 นายธนัฏฐา ศิริศรี
 22. 48624260 นางสาวนพมาศ กลิ่นสุคนธ์
 23. 48624369 นายพิศิษฐ์ ปัญญาธรรมสาร
 24. 48624383 นางสาววณิชยา พรหมโลก
 25. 48624390 นางสาววราภรณ์ เวชสุขสวัสดิ์
 26. 48624413 นางสาววารุณี บุญกว้าง
 27. 48624451 นายสรรพัชญ์ อิทธิศาสตร์
 28. 48624536 นางสาวหัทยา ยุตรินทร์
 29. 48625373 นางสาววิจิตรา แจ่มทิม
 30. 48625441 นายสถาปัตย์ อัมพุช