ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 8 รหัส 52 Back


 
  ภาคปกติ
 1. 52020193 นางสาวกชพร ธรรมกิจไพโรจน์
 2. 52020198 นางสาวขวัญธรา โคติโชติ
 3. 52020199 นางสาวจิดาภา พิมทะโนทัย
 4. 52020204 นายชัชวาล ประภาเวสัง
 5. 52020205 นางสาวฐิตา วิริยะรัตนพร
 6. 52020206 นางสาวณัฏฐกานต์ ผาสุข
 7. 52020210 นายทองใหญ่ อัศวเพชรกูล
 8. 52020213 นายนิติธร ปัสนานนท์
 9. 52020218 นางสาวเปมิกา อาภรณ์รัตน์
 10. 52020226 นางสาวเยาวลักษณ์ จาริยะศิลป์
 11. 52020239 นางสาวสุพิชชา นฤภัย
 12. 52020246 นางสาวอรสา ผ่องราษี
 13. 52020450 นายทวิเจน จันทร์เชิดวณิช
 14. 52020462 นางสาววิชญา ทองนอก
 15. 52020465 นางสาวศศิธร บุตรโคษา
 16. 52020469 นางสาวอัญชิสา สหนาวิน
 17. 52020963 นายกฤตพิสิษฐ์ จันทร์วาววาม
 18. 52020966 นางสาวคัทชรินทร์ ศิริไพบูลย์
 19. 52020971 นางสาวชาลินี นันติ
 20. 52020979 นางสาวธนพรรณ กบิลสิงห์
 21. 52020982 นายธัชธรรม แซ่ลี้
 22. 52020990 นางสาวนิอัสสมา สุหลง
 23. 52020994 นางสาวปณิชา เล็กคำ
 24. 52021000 นางสาวพัชราภรณ์ พุฒพันธ์
 25. 52021002 นายพันเลิศ โรจนาวรรณ
 26. 52021003 นายพารณ มงคลศิริ
 27. 52021004 นางสาวพิชญา โพธิรุกข์
 28. 52021008 นางสาวไพลิน รุจิรานิรัติศัย
 29. 52021010 นางสาวมณีรัตน์ อัจนปัญญา
 30. 52021015 นายวงษ์ธวัช คงใหญ่
 31. 52021018 นายวันเฉลิม ดิลกไพบูลย์
 32. 52021021 นางสาววิภรณ์รัตน์ เยาวละออง
 33. 52021024 นายศราวุธ โคธิเสน
 34. 52021028 นางสาวอรนาถ พรนิเสน
 35. 52021158 นายทศวรรษ จันตา
ภาคพิเศษ
 1. 52520002 นายกิตติศักดิ์ การุณยวนิช
 2. 52520004 นายจาตุรงค์ แสงส่งทวีทรัพย์
 3. 52520005 นางสาวจุไรวรรณ สรรพกิจไพศาล
 4. 52520008 นางสาวณัฎฐ์ณิชา พรหมศิริวรรณ
 5. 52520023 นายอภิวัฒน์ ชูบางบ่อ
 6. 52520053 นางสาวกวิสรา ราศรี
 7. 52520105 นายชัชภัสร์ จันทร์เพ็ชร์
 8. 52520115 นางสาวนันท์กมล ปิยสุนทรสกุล
 9. 52520135 นายศิวพร อุตตมางกูร
 10. 52520136 นายสมิทธ์ ฟักทอง
 11. 52520378 นางสาวจินตนา ทรพับ
 12. 52520379 นางสาวจิรัสยา คุณสืบพงษ์พันธ์
 13. 52520388 นายณบดี เฮงพลอย
 14. 52520390 นางสาวณัฐธิดา สุรพุทธ
 15. 52520402 นางสาวปภานัน ทองวนิชนพคุณ
 16. 52520404 นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์
 17. 52520406 นายพงศกร กล่ำทอง
 18. 52520413 นางสาวพิมพ์กานต์ รัตนไชย
 19. 52520431 นายสุพัฒน์พงค์ ทวีพันธุ์สานต์
 20. 52520434 นางสาวสุรีย์นุช เกียรติสาโรจน์
 21. 52520438 นางสาวอรอลิน ลาภเวที
 22. 52520439 นายอัฟฎอล สุมาลี
 23. 52520443 นายโอภาส สุทธิพงษ์
 24. 52520545 นางสาวธัชชนิดา จารุวัตร
 25. 52520556 นางสาวพิชามญชุ์ สิทธิอมรวงศ์