ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 9 รหัส 53 Back


 
  ภาคปกติ
 1. 53020269 นายณัฐวุฒิ ทองชื่น
 2. 53020272 นางสาวธีราพร ทุมมานนท์
 3. 53020288 นางสาวภัสรา ศุภศาสตร์เศรษฐี
 4. 53020309 นางสาวอัจจิมา ศรีสุนทรไท
 5. 53020544 นางสาวฉันทนา ทิพย์ประชาติ
 6. 53020551 นายทรงพล อนุกูล
 7. 53020558 นางสาวพิชญ์ชามญช์ ศรีจันทร์ธเนศ
 8. 53020565 นางสาวสุดารัตน์ ชาตีศรี
 9. 53020799 นางสาวกมลทิพย์ ขวัญวงษ์ทิม
 10. 53020804 นายชินดนัย ปานกลาง
 11. 53020807 นางสาวธนุตรา หฤทัยงามเนตร
 12. 53020810 นางสาวปฐมาภร ปรีชา
 13. 53020813 นางสาวแพร อ่วมรอด
 14. 53020817 นายณพิชเศรษฐ์ ไชยนาพงศ์
 15. 53020821 นางสาวสรัญธร เกิดกอบเกียรติ
 16. 53020824 นายอรรณพ นูเด็น
 17. 53021298 นางสาวกาญจนโรจน์ กาญจนภินพงศ์
 18. 53021311 นายชินพรรธน์ ตั้งโรจนลักษณ์
 19. 53021312 นางสาวชุติมา นิตยภูติ
 20. 53021314 นายฐิติพันธุ์ บำรุงวงศ์
 21. 53021318 นางสาวณัฐฐา ศิริไพบูลย์
 22. 53021322 นางสาวณิชา วงศ์กาฬสินธุ์
 23. 53021323 นางสาวดลยา เรียบร้อย
 24. 53021347 นางสาวปรียาพัชร ตรึกหากิจ
 25. 53021349 นางสาวปาจารีย์ ศรีโมรา
 26. 53021350 นางสาวปานภัทรา ประทีปะจิตติ
 27. 53021351 นางสาวปิยานุช พรรัตนโชติสกุล
 28. 53021361 นางสาวภัณฑิรา กาวิจา
 29. 53021369 นางสาวมัณลิกา บุญประทีป
 30. 53021372 นายยุทธการ ขาวเจริญ
 31. 53021383 นางสาวศิมาภรณ์ ช้างแก้วมณี
 32. 53021390 นางสาวสุพัชยา โพธิ์แก้ว
 33. 53021407 นางสาวอาทิตยา ราชู
 34. 53021435 นายปรีชา ประมูลจักกา
 35. 53021438 นางสาวชฎาพร สุขสำราญ
 36. 53021442 นางสาวณัฏฐ์กชพร ธีริศราวิชชากร
ภาคพิเศษ
 1. 53520002 นางสาวกรรณิกา อำนวย
 2. 53520010 นางสาวนัชชา วิวัฒน์วานิช
 3. 53520052 นางสาวฐานียา ผลิอรุณ
 4. 53520121 นางสาวกมลทิพย์ ทรัพย์ประเสริฐ
 5. 53520122 นายจตุพล จันไพร
 6. 53520124 นางสาวณิชา พูลสวัสดิ์
 7. 53520128 นายนพรัตน์ อวยพร
 8. 53520131 นายปกป้อง พจน์เพียรเลิศ
 9. 53520302 นางสาวณฐพร เตียวเจริญ
 10. 53520304 นายนันทภพ คำทอน
 11. 53520311 นายธีระพงษ์ พิกุลทอง
 12. 53520322 นางสาวประภาภรณ์ จุลพันธ์
 13. 53520361 นายสุกัลย์ สืบแก้ว
 14. 53520366 นางสาวสุพัตรา ปฏิทัง
 15. 53520367 นางสาวอชิรญา สิทธิเวช
 16. 53520375 นางสาวณัฏฐ์ชวัล ลิ้มเศรษฐกุล
 17. 53520467 นายเกริกกิติ แสนสระดี
 18. 53520469 นางสาวจารุวรรณ เจียมสุพรรณกุล
 19. 53520474 นายเฉลิมพล แซ่โต๊ะ
 20. 53520479 นางสาวชื่นนภา ผ่องฉาย
 21. 53520481 นางสาวณัฐชุดา ชูมก
 22. 53520484 นายณัฐพงศ์ อินทพุฒ
 23. 53520488 นายธชาดล สกุลสิทธชัย
 24. 53520500 นางสาวปรารถนา แย้มเพ็ง
 25. 53520507 นางสาวพิชญา บุญมาเครือ
 26. 53520515 นายมุขพล ธรรมสุทธิ์
 27. 53520522 นางสาววรรษมน พวงน้อย
 28. 53520527 นายวุฒิชัย บางพระไทยา
 29. 53520537 นายอมรเทพ บุญญมากร
 30. 53520542 นางสาวอารดา ผ่านเมือง
 31. 53520681 นางสาวจงรัก สรวยล้ำ
 32. 53520691 นายชนม์เจริญ แก้วเนตร์
 33. 53520700 นางสาวทัฐธนนันท์ โสระเวช
 34. 53520701 นายธเนศ เติมตระกูล
 35. 53520705 นางสาวนัญตชา สิงห์คำป้อง
 36. 53520716 นางสาวพรพันธ์ สิทธิโชคศิริ
 37. 53520718 นางสาวพิมพ์ชนก ดวงโพธิ์ทอง
 38. 53520724 นางสาวมณีรัตน์ นิธิศิษฎิภักดี
 39. 53520734 นางสาวศิริพร อารีการ
 40. 53520743 นางสาวอรนุช รัตนางกูร