ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 12 รหัส 56 Back


 
  ภาคปกติ
 1. 56020159 นางสาวจุฑาทิพ ปั้นศักดิ์
 2. 56020491 นางสาวนัฐวดี ศรีชัย
 3. 56020496 นางสาวปรารถนา อัปมาทะ
 4. 56020505 นางสาวพนิดา เผ่าพงศ์รัตนชัย
 5. 56020507 นางสาวพลอยไพลิน ทองหลอม
 6. 56020517 นางสาวภูริชญา ทองลอย
 7. 56020532 นางสาววิภาตา อัฐเศรษฐ
 8. 56020533 นางสาววีธรา วงศ์หาญกุล
 9. 56020536 นางสาวศวิตา นาคสุวรรณ
 10. 56020540 นางสาวศุภาวรรณ ยางงาม
 11. 56020676 นายกฤชธนา รื่นจิตร
 12. 56020677 นางสาวแก้วกาญจน์ กลิ่นอังกาบ
 13. 56020694 นางสาวปวิณ์ดา กำแพงแก้ว
 14. 56020696 นางสาวปัญจรัตน์ ลิ้มธงเจริญ
 15. 56020701 นางสาวภรณ์พิชญ์ ชุณหสุนทร
 16. 56020712 นางสาวสรัญญา โรจนกิจวัฒนา
 17. 56021100 นายกรวิษณ์ บุณยรัตพันธ์
 18. 56021101 นายก้องภพ เทศะแพทย์
 19. 56021106 นายเกตุมนันท์ กิ่งบงกช
 20. 56021123 นางสาวฐิติมน ดวงมณี
 21. 56021126 นายณัฐชนนท์ ปรางทิพย์
 22. 56021146 นางสาวปวีณ พรปริญญา
 23. 56021151 นางสาวปิยธิดา ตามประดิษฐ์
 24. 56021152 นางสาวปุณยนุช พจน์ประสาท
 25. 56021153 นางสาวพชรวรรณ แจ่มจันทร์
 26. 56021156 นางสาวพรทิพา ยินดียม
 27. 56021158 นางสาวพัชฎาพร เกตุบท
 28. 56021163 นางสาวพิราภรณ์ พานารถ
 29. 56021166 นางสาวภคพร ประเสริฐสุข
 30. 56021169 นางสาวภูริชญา สัมพลัง
 31. 56021173 นางสาวเมธาวี ชูประดิษฐ์
 32. 56021174 นางสาวรัตนาวิไล เศวตมาลย์
 33. 56021175 นางสาวลลิตา ไชยรัตน์
 34. 56021177 นางสาววริษฐา ไพศาล
 35. 56021184 นางสาวศุภักษรา ประเสริฐวรนันท์
 36. 56021189 นางสาวสุธาทิพย์ ทองฮีง
ภาคพิเศษ
 1. 56520005 นางสาวกิตติมา อ่อนกำปัง
 2. 56520010 นางสาวจุฬาลักษณ์ พิณแช่ม
 3. 56520133 นางสาวกรรณิการ์ อยู่คง
 4. 56520135 นายกฤตเมธ นครกัณฑ์
 5. 56520150 นางสาวฉันทิสา บุญคงทน
 6. 56520151 นางสาวชญานิศ หัวใจ
 7. 56520178 นางสาวปาริชาต โคตรเจริญ
 8. 56520186 นายมณฑล วัฒนกิจวิชัย
 9. 56520302 นางสาวชญาภา ปิยมหันต์
 10. 56520316 นายพัชรวุฒิ จงเจริญวัฒนา
 11. 56520318 นายพีรเดช เอื้อสุนทรพานิช
 12. 56520320 นางสาวมนัสวิน หลำสาย
 13. 56520322 นายยศวรรธน์ วิโรจน์ศาสนกิจ
 14. 56520329 นางสาวสวพร เรืองพณิชยกุล
 15. 56520516 นางสาววรชนภัส พลดาหาญ
 16. 56520527 นายอาทิตย์ แพงดี
 17. 56520528 นางสาวอาฤทธิ์ตรา เพชรอำไพ
 18. 56520668 นางสาวกชนิภา คำคงสัตย์
 19. 56520680 นายชยานนท์ บัณฑิศักดิ์
 20. 56520681 นางสาวชวรีย์ ศันสนียวัฒนกุล
 21. 56520688 นางสาวณฐมน จันทร์สระแก้ว
 22. 56520689 นายณพัฒน์ เอี่ยมยิ่ง
 23. 56520690 นายณัฐพงศ์ ไชยรุ่งเรือง
 24. 56520700 นายทักษิณ แซ่ลี้
 25. 56520704 นางสาวธัญญพัทธ์ ดีประชา
 26. 56520707 นางสาวธันยมัย นภัส ปิยะกาญจน์
 27. 56520720 นายปภาพจณ์ สุชาสิรบรรจง
 28. 56520727 นางสาวปิยะรัตน์ อุทัยพัฒนพงษ์
 29. 56520731 นางสาวพิชญา สุขแสง
 30. 56520732 นางสาวพิมพ์ณิชกานต์ ทองสิงห์
 31. 56520733 นางสาวภัทรวรรณ เกษมเนตร
 32. 56520735 นายภาทิพรรณ กิตติวชิรพงศ์
 33. 56520737 นายรชต ดิษยพงศ์
 34. 56520738 นางสาวรวงทิพย์ ตรีธรรมจิตสิริ
 35. 56520739 นางสาวรัฐภรณ์ พาแก้ว
 36. 56520741 นางสาววนิดา พวงมาลี
 37. 56520744 นางสาววศินี ลีเลิศพันธ์
 38. 56520748 นายสถาพร พลับสุวรรณ
 39. 56520753 นางสาวไหมพิมล เสือพยัคฆ์
 40. 56520754 นายอนลัส จีนเหรียญ
 41. 56520755 นายอนุวัฒน์ ช่างสลัก
 42. 56520756 นางสาวอภิชญา จดแตง