ทำเนียบรุ่น รุ่นที่ 13 รหัส 57 Back


 
  ภาคปกติ
 1. 57020142 นางสาวณัฐสุดา รุ่งเรือง
 2. 57020145 นางสาวนิสภกุล สินทองชลธี
 3. 57020151 นางสาวภัทรากุล ศรีสุวรรณ
 4. 57020152 นางสาวรภัสสรณ์ ปภัชญา
 5. 57020154 นางสาวศรสวรรค์ เพิ่มสมบัติ
 6. 57020156 นางสาวศิรดา มหาสวัสดิ์
 7. 57020159 นางสาวสุทธิลักษณ์ ขว้างสาหัส
 8. 57020429 นางสาวกชามาส พรหมมินทร์
 9. 57020435 นายจิรกิตติ์ วงษ์ศรี
 10. 57020436 นายจุฑา มนทสิทธิ์
 11. 57020448 นางสาวนิภาธร ศุขอารีย์
 12. 57020461 นางสาววัลภา พงศ์ปรีชา
 13. 57020468 นางสาวสรัญธีรา เรืองวิเศษ
 14. 57020662 นางสาวกันต์กนิษฐ์ ซาเวียง
 15. 57021114 นางสาวกนกรัตน์ แสงประดับ
 16. 57021129 นางสาวเกณิกา สนามทอง
 17. 57021140 นางสาวชนัฏฎา เพ็งสกุล
 18. 57021141 นางสาวชนาธิป ดวงเดือน
 19. 57021147 นางสาวณัฐญา มุทิตามงคล
 20. 57021157 นายดนุสรณ์ อินทร์ประเสริฐ
 21. 57021159 นายถาวร สาริกภูติ
 22. 57021160 นายทศนนท์ บุญถนอม
 23. 57021161 นางสาวทัศธยา จันทร์เจริญ
 24. 57021162 นายธนธรณ์ โพธิ์เจริญ
 25. 57021163 นางสาวธนธรณ์ รัตนวรานันท์
 26. 57021200 นางสาวพิชชาภา โชติสวัสดิ์
 27. 57021201 นางสาวพิชญา ตันติพจน์
 28. 57021203 นายพีรพล ลิ้มทองคำ
 29. 57021207 นางสาวภัทราภรณ์ สุดประเสริฐศักดิ์
 30. 57021212 นายมรรคคูนะ บุตรโสม
 31. 57021214 นายมารุต ปรางค์ทอง
 32. 57021232 นางสาววีรวรรณ เกิดสวัสดิ์
 33. 57021233 นางสาวศรสวรรค์ สุขะลาภ
 34. 57021238 นายศักดิ์สกุล จารัตน์
 35. 57021246 นางสาวสุกฤตา นรขุน
 36. 57021247 นางสาวสุชญา งามประสิทธิ์
 37. 57021252 นางสาวสุพัตตรา ทองมี
 38. 57021253 นางสาวสุพิชญา วงษ์เชื้อ
ภาคพิเศษ
 1. 57520009 นางสาวนุชนารถ บุญสร้าง
 2. 57520055 นายพรวศิษฐ์ ศรีพรหม
 3. 57520094 นายนครินทร์ ถนอมรอด
 4. 57520095 นางสาวนภาพร จันทนา
 5. 57520096 นางสาวนรินทรา กำดี
 6. 57520104 นางสาวมนัสนันท์ สิริอนันตกุล
 7. 57520209 นายกรณินทร์ จุงเลียก
 8. 57520220 นางสาวนิชาภา ลมงาม
 9. 57520441 นางสาวปภาทิพย์ อินโสภา
 10. 57520627 นางสาวธนารีย์พร สุนทรประสิทธิ์
 11. 57520640 นางสาวชลิตา ตันเปี่ยมทรัพย์
 12. 57520650 นางสาวณัชชา พูลสมบัติ
 13. 57520651 นางสาวณัฏฐา บุระศรี
 14. 57520654 นางสาวณัฐกาญจน์ วงษ์คำหาญ
 15. 57520658 นางสาวณัฐธิดา ถาวรจักร์
 16. 57520666 นายธนธรณ์ เรืองตระกูล
 17. 57520691 นางสาวปนัสยา หมั่นมา
 18. 57520696 นางสาวปัณฑิตา มุลเมืองแสน
 19. 57520699 นางสาวปาณิศา สังข์ทอง
 20. 57520700 นางสาวปาริชาต ปัญญาวุธ
 21. 57520704 นางสาวพิชชา ชาเคน
 22. 57520707 นายพิเชฐ คุ้มเมือง
 23. 57520720 นางสาวภาวัฒน์วดี แสงสี
 24. 57520738 นางสาววนิชญา ดาจันทา
 25. 57520743 นางสาววรินทร เมืองพวน
 26. 57520744 นางสาววริษฐา ตีรวัฒนประภา
 27. 57520748 นายวิภู จันทร์สว่าง
 28. 57520751 นายวีรภัทร วงษ์เสถียร
 29. 57520755 นายศรัญ บุญจันทร์
 30. 57520757 นางสาวศรีสุดาวรรณ ผาทา
 31. 57520772 นางสาวสมิตา ยุกตะทัต
 32. 57520774 นายสาริน จัตุกูล
 33. 57520781 นางสาวสุดารัตน์ เพิ่มชาติ
 34. 57520783 นางสาวสุนิสา เกตุกาล
 35. 57520784 นางสาวสุภัชชา กีรติธรรม
 36. 57520789 นางสาวอติญา เหล็กกล้า
 37. 57520790 นายอธิป คุณานนท์วรกุล