ทำเนียบรุ่นกระท้อน Last gen (รุ่นที่ 14) รหัส 58 Back


 
  ภาคปกติ
 1. 58020116 นางสาวศิริลักษณ์ แสงบำรุง
 2. 58020530 นางสาวชนากานต์ จิตหวัง
 3. 58020537 นางสาววรัญญา ติ้นกะชาติ
 4. 58020541 นางสาวสุริตรา อยู่เมฆะ
 5. 58020886 นางสาวจิระประภา บุญเทียบ
 6. 58020897 นายชัยสิทธิ์ เชี่ยวชาญ
 7. 58020898 นางสาวชินตา ทัพมงคล
 8. 58020900 นางสาวญาณิศา บุตรสุคนธ์
 9. 58020906 นางสาวณัฐธิดา อุ่นซิม
 10. 58020915 นางสาวดนุนุช อธิปัตยะวงศ์
 11. 58020917 นายทรงเกียรติ ชัยฤทธิ์
 12. 58020925 นางสาวธมนต์อร ธนะสารกุล
 13. 58020926 นางสาวธัญญาพร จันทร
 14. 58020936 นางสาวนิรัสกร พินทุวัฒนะ
 15. 58020942 นางสาวปรมาพร วงศ์ทองดี
 16. 58020947 นางสาวปวันรดา เลื่อมใส
 17. 58020948 นางสาวปวีณ์ธิดา ริยะวงศ์
 18. 58020950 นางสาวปาณิศรา รองทอง
 19. 58020954 นางสาวปิยะภรณ์ พฤกษาเดชากุล
 20. 58020967 นางสาวพิมพาพร อาจสุรินทร์
 21. 58020971 นางสาวภัชภิชา แดงกระจ่าง
 22. 58020972 นางสาวภัชร์ยากร หาญกุล
 23. 58020982 นางสาวรวิวรรณ เทศทอง
 24. 58020986 นางสาวรัตนากร ทองนพอนันต์
 25. 58020988 นางสาวรัตนาภรณ์ เสียงเสนาะ
 26. 58020990 นายวทัญญู ทองมี
 27. 58020992 นางสาววรรณวิสา อัมรพยาฆร์
 28. 58020998 นางสาววิจิตรา คูหาประเสริฐสุข
 29. 58021004 นางสาวศิรภัสสร ช่างเหล็ก
 30. 58021006 นางสาวศิริมล โอชะกลิ่น
 31. 58021014 นางสาวสุชานาถ หิรัญเถกิงพันธ์
 32. 58021026 นายอำนาจ ชาติยานนท์
 33. 58021154 นางสาวพิมพ์นารา นาขาม
 34. 58021158 นางสาวจินต์จุฑา บุญคง
 35. 58021173 นางสาวมนสภรณ์ แก้วมณี
ภาคพิเศษ
 1. 58520105 นางสาวภัสสร เหลืองหิรัญภูษิต
 2. 58520286 นางสาวพิชญานิน แสงจันทร์
 3. 58520288 นางสาวภัคนันท์ อินทรวิชะ
 4. 58520291 นางสาวมาริสา ศรีสุขรอด
 5. 58520295 นางสาววลัยรัตน์ ศิลเทพาเวทย์
 6. 58520299 นางสาวศุภรัตติยา รุ่งสอาด
 7. 58520489 นางสาวกัญชพร บุญไสย์
 8. 58520490 นางสาวกันตา เชิงไว
 9. 58520504 นางสาวเจนจิรา จิตถวิล
 10. 58520509 นางสาวชยาภรณ์ ฮ้งแก้ว
 11. 58520522 นางสาวณัฐชา สุขสบาย
 12. 58520535 นายธนากร หาญนิโรจน์รัมย์
 13. 58520546 นางสาวนิรชา เหล่ามาลา
 14. 58520550 นางสาวประไพพัฒน์ โดดชัย
 15. 58520559 นางสาวปารณีย์ หงุ่ยตระกูล
 16. 58520563 นางสาวผกามาศ สุนันต๊ะ
 17. 58520565 นางสาวพรฤดี บุญพรรณมงคล
 18. 58520577 นางสาวพิรินดา อินทสมมุติ
 19. 58520586 นายภาสกร มังคละคีรี
 20. 58520588 นางสาวมอญ บุญศิริ
 21. 58520589 นางสาวม่านแก้ว เสมสฤษดิ์
 22. 58520593 นางสาวรสุมินทร์ นวพรพงษ์
 23. 58520597 นางสาววริศรา สะอาดพรรค
 24. 58520601 นางสาววิลาวัลย์ โอฬารวงศ์
 25. 58520611 นายศุภกร ลิมปะพันธุ์
 26. 58520615 นายศุภวิศน์ ศักดิ์สิทธิพิทักษ์
 27. 58520623 นางสาวสุชาดา มุดนาเวช
 28. 58520628 นายสุรดิษ สุวรรณวโรดม
 29. 58520634 นางสาวอริสา ประยูรพาณิชย์
 30. 58520635 นางสาวอรุณวรรณ ฆังคะ
 31. 58520644 นางสาวอาทิมา หนุนดี
 32. 58520772 นางสาวกรพินธุ์ ปิ่นทอง
 33. 58520773 นางสาวกฤติยาภรณ์ จิตรขจรเดช
 34. 58520779 นางสาวจิตติกาญจน์ สังข์งาม
 35. 58520780 นางสาวจิรัชยา กล้าสมศักดิ์
 36. 58520785 นางสาวดนยา สุปัญญา
 37. 58520797 นางสาวปิยพร พิบูลย์พล
 38. 58520803 นางสาวมุรธา ขำโสภณ
 39. 58520812 นายวัชรินทร์ นฤภัย
 40. 58520814 นายศิวพล เอมพลัด
 41. 58520820 นายเอกนรินทร์ อินทร์ศิริ