สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด

เว็บเพื่อนบ้าน

ภาควิชานิเทศศาสตร์
โต๋เต๋


ผลงานของน้องกระท้อน Gen 4 ชื่อผลงาน "โต๋เต๋"
มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนรัก (ษา) ป่าชายเลน

กรุณารอสักครู่ เนื่องจากเป็นไฟล์ Flash Movie ขนาดใหญ่ [5.56 MB] อาจใช้เวลาโหลดนาน